IFS/IFS Logistyka/IFS Broker

Przy IFS chodzi o standard kontrolowania dostawców własnej marki, który opracowany

został w 2002r. IFS  przez niemieckich handlujących w handlu detalicznym.  
W 2003r. przyłączyli się do systemu handlujący w handlu detalicznym z Francji - FCD (Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution).

System jest horyzontalny, tzn. wszyscy producenci żywności w ramach własnej marki mogą poddać się kontroli.  Jest to odwrotnie niż np. w stosunku do systemu zarządzania jakością /QS-System/, przy którym kompletny łancuch od przemysłu paszowego do oddania użytkownikowi końcowemu poddaje się wykraczającej poza łańcuch kontroli. Przy  International Food Standard chodzi o dane audytowe producenta żywności.
Podstawę otwarcia des International Food Standards stanowi fakt, iż w przeszłości porzeprowadzano liczne audyty różnych firm. Każda organizacja handlowa zleca kontrolowania własnych "Standardów" przez wykwalifikowanych audytorów. Ten
w szczególności z punktu widzenia firm poddawanych audytowi mało zadowalający proces powinien być zredukowany przez powszechnie obowiązujący system.

Zaletami są przede wszystkim:

  • lepsza porównywalność wyników audytu
  • oszczędność kosztów dla dostawcy (mniej audytów, mniejsza strata czasu)
  • oszczędność kosztów dla handlu (brak własnych audytorów, wyważona ocena wyników)


W centrum kontroli stoi pytanie o to, czy firma poddawana audytowi jest w stanie wyprodukować bezpieczny produkt, który odpowiada powszechnym, prawnym danym i specyfikacjom. Aby spełnić te wymogi istnieje obszerny katalog pytań, który musi być zrealizowany podczas audytu.

Przeprowadzanie audytu

Organizacja przeprowadzająca audyt przesyła firmie poddawanej audytowi katalog pytań. Za pomocą odpowiedzi firma poddawana audytowi próbuje uzyskać wgląd we własne środki zabezpieczenia jakości. W szczególności zabezpiecza się w ten sposób kontrolującemu wgląd do firmy.  Przyspiesza to znacznie prowadzenie audytu o tyle, że w odniesieniu do firmy średniej wielkości w przypadku kontroli należy się liczyć z kontrolą trwającą 1,5 dnia .  Minimalny czas trwania audytu określany jest przez  IFS i nie może być ustalany bez porozumienia z instytutem kontrolującym.

Przebieg audytu

    posiedzenie otwierające,
    kontrola dokumentów na miejscu,
    ocena miejsca,
    posiedzenie podsumowujące

Schemat oceny

    ocena następuje w trzech różnych kategoriach:
    poziom bazowy, poziom wyższy i zalecenia,
    A: pełna zgodność z kryteriami
    B: prawie pełna zgodność, zostały jednak stwierdzone nieznaczne odstępstwa,
    C: tylko mała część kryterium została spełniona,
    D: kryterium nie zostało spełnione.

Poziom bazowy otrzymuje kryteria dla wymogów minimalnych dla międzynarodowego przemysłu spożywczego. Poziom wyższy pokazuje najwyższy standard.  Rekomendacje są prawdziwe. Poprzez te rekomendacje można „zebrać“ dodatkowe punkty. Poszczególne pytania mogą być ocenione przez audytora. Poszczególne pytania mogą zostać ocenione przez audytora. Podstawę oceny stanowią:
Dodatkowo jest możliwe, aby pytanie ocenić w kategorii niedającego się ocenić. Trzeba to jednak uzasadnić. Trzeba też uzasadnić wszelkie odstępstwa. Za poszczegolnymi ocenami znajduje się system punktowy. Poprzez wydawanie punktów powstaje suma uzyskanych punktów przez firmę. Aby otrzymać dopuszczenie dla zakresu żywności należy osiągnąć 75% sumy punktów na poziomie bazowym. Firma audytorska sporządza z tej kontroli wyczerpujący raport. Ten raport pokontrolny stanowi własność firmy, która poddana została audytowi. Firma poddawana audytowi musi dodatkowo zaproponować plan środków naprawczych. Stanowi to istotną różnicę w stosunku do standardu brytyjskiego.  Ten plan środków naprawczych jest potem przypinany do raportu z audytu i przechodzi w całości do firmy, w której przeprowadzano audyt. Ten raport pokontrolny może zostać później przedstawiony w razie konieczności.

Szczegółowe dokumenty można uzyskać w HDE Trade Services GmbH, Am Weidendamm 1a, 10117 Berlin, Tel.: 0 30/72 62 50 70, Fax: 0 30/72 62 50 79, ewentualnie na stronie www.food-care.info. Wlaścicielem firmy jat Pan Stephan Tromp.

 

Należy zlikwidować lukę pomiędzy produkcją a handlem, aby otrzymać kompletny wgląd IFS Logistik w cały łańcuch dostawczy.

Według IFS-Logistik firmy mogą poddawać się procesowi certyfikowania z zakresu Food i Non-Food. Standard obejmuje takie działania jak np. transport, składowanie, zbyt, załadunek i rozładunek etc. Mógł on być zastosowany dla wszystkich rodzajów logistyki: samochody ciężarowe, ruch towarowy, transport drogą morską zarówno produkty mrożone/ chłodzone i niechłodzone.

Standard nie jest pomyślany dla taboru zakładów, które są certyfikowane wg „normalnych“ standardów IFS.

 

IFS koncentruje się na czystej działalności pośrednika pośrednika. Jak dokonać właściwego wyboru dostawców i jak zapewnić, że produkty są zgodne z prawem i wymogów jakościowych klientów.


Z nowym broker IFS sprawdza, podmiotów gospodarczych i pośredników do stosowania odpowiednich procedur wyboru dostawców. Jeśli dealer prowadzi dodatkowe działania i logistyki wymagane świadectwa, dodatkowe analizy IFS Logistic jest konieczne.

« wstecz