BRC

BRC jest standardem technicznym oznaczającym standard dostawcy własnej marki, który wymagany jest BRC przez firmy handlowe w Wielkiej Brytanii.

Więcej niż 50% wszystkich sprzedawanych w Wielkiej Brytanii artykułów spożywczych stanowią hurtowe produkty markowe. Według Food Safety Act z 1990r. handlujący w obrocie handlu detalicznego są zobowiązani do tego, aby przedsięwziąć wszystkie konieczne środki ostrożności odnośnie unikania popełniania błędów przy rozwoju, produkcji, zbycie, w reklamie czy zachowują należytą staranność przy sprzedaży artykułów żywnościowych dla klientów.

Do tego zobowiązania należy w ramach produktów markowych w handlu detalicznym kontrola wydajności technicznej w zakładach produkujących artykuły żywnościowe. Od wielu lat każdy handlowiec handlu detalicznym dostrzega to zadanie oddzielnie dla siebie, przy czym wydajność zakładów produkujących artykuły żywnościowe jest mierzona według indywidualnych, wewnętrznych standardów.

Niekiedy kontrola wykonywana jest przez techników przemysłu spożywczego handlu detalicznego przy producencie, w innych przypadkach przez punkty kontroli i badań instytucji trzecich.   

Kontrola techniczna miejsc produkcji firm dostawczych tworzy tylko część systemu obowiązku zachowania staranności handlującego w handlu detalicznym i kontrola tego, czy  firma dostawcza jest przyjęta, leży po stronie każdego handlującego.

Standard techniczny dla artykułów spożywczych

Ten standard techniczny został rozwinięty przez  British Retail Consortium dla tych firm, które dostarczają artykuły żywnościowe własnej marki.
Standard został rozwinięty jako pomoc dla handlujących w handlu detalicznym w odniesieniu do spełnienia ustawowych  przepisów i dla ochrony konsumenta. Przedstawia on jednolite podłoże dla certyfikowania firm, które dostarczają własne marki.

Standard ten zawiera podstawę własnych standardów handlujących w handlu detalicznym i jest ciągle uzupełniany tak, aby uwzględniać zarówno wymogi handlujących w handlu detalicznym jak też i ich dostawców.

Nie powinien on służyć jak środek zastępczy ustawowych przepisów, jeśli przewiduje je dla określonej branży wyższy standard. Standard jest regularnie kontrolowany przez wyznaczony do tego punkt kontrolny i w razie potrzeby zmieniany.

W firmie poddawanej audytowi sprawdza  się:

  • dotrzymanie i realizację systemu HACCP,
  • udokumentowany i skuteczny system zarządzania jakością,
  • kontrolę Standardów  otoczenia pracy jak też kontrolę produktu, procesu i personelu.


Nasze certyfikaty BRC są uznawane przez wszystkie wiodące sieci handlowe, które  wymagają od swoich dostawców certyfikowania wg standardów BRC Global Standard Food.

Od  01.07.08 prowadzi się kontrole wg wersji  5. BRC Standard for Food Safety.
Nowa wersja 5. zawiera  4 duże części.

Część 1:
Wstęp, zasady, proces certyfikowania Food Safety Management System ze swoimi elementami zasadniczymi.
Część 2:
Wymogi co do standardu.
Część 3:
W tej części reguluje się wymogi co do firmy, punktów certyfikowania, audytorów i reguł przeprowadzania audytu itp.
Część 4:
Global Standards Directory
i załączniki (słownik)

System oceny:

Są – jak dotychczas – cztery różne możliwości klasyfikowania (A, B, C, D). Wyłącznie klasyfikowanie od  A, B i  C prowadzi do uzyskania certyfikatu. Odstępstwa charakteryzuje się jako  Critical, Major i Minor. Definicje w przeciwieństwie do wersji 4 nie zmieniły się. Stwierdzone błędy muszą być naprawione w ciągu 28 dni. W wyjątkowych wypadkach może to być 90 dni. Chodzi tu np. o terminy dostaw czy braki w budowie.

W tym miejscu należy stwierdzić zaostrzenie standardu BRC. Standard BRC wymaga, aby w przypadku gdy stwierdzone zostaną liczne odstępstwa, wystawić  Major.

W odniesieniu do oceny należy stwierdzić wyraźne zaostrzenie:
Klasyfikacja A:
brak Major, max. 10 Minors
Klasyfikacja B:
- brak Major , 10-20 Minors
- max. 1 Major, max. 10 Minors
Klasyfikacja C:
- max. 2 Majors, 20 czy mniej Minors
- więcej niż 2 Major, do 30 Minors

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to, że przy klasyfikacji C certyfikat ważny jest max. 6 miesięcy. Nadal trzeba przeprowadzić powtórny audyt w przeciągu 28 dni.

Certyfikat nie zostanie wystawiony, jeśli stwierdzi się trzy czy więcej jednostek Major.

W części 3 rozdział 13 zastrzega się  możliwość przeprowadzenia „niezapowiedzianego audytu“ dla certyfikowanej firmy.  To niezobowiązująca opcja. Proces jest jednak kontrolowany od strony BRC przez punkty certyfikowania.  Mogą z korzystać z tej możliwości wyłącznie firmy, które zdały go w zakresie A i B. Klasyfikacja jest możliwa w  A, B i C. Dodatkowo przyznaje się gwiazdkę. Przy tym audycie są kontrolowane wszelkie wymogi.

Po wielu rozmowach  - także z klientami z Anglii – zrezygnowano z tej możliwości.

BRC wprowadził od 2006r.  Global Standards Directory . Chodzi przy tym o centralny bank danych. Jest możliwe od tego czasu po raz pierwszy w całym świecie kontrolowanie certyfikatów, względnie raportów poszczególnych punktów certyfikowania. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wiele firm dokonało w ubiegłych latach przerwania certyfikatu, względnie poddało się certyfikowaniu ciągle kombinowanemu za pomocą Internationalen Food Standard (18 miesięcy). Jest to już od 2006r. niemożliwe. To niedotrzymanie procesu certyfikowania jest oznaczone symbolem Major. Jest bardzo mało wyjątków od tej praktyki a wyjątki te są niewymownie ograniczone (położenie polityczne jest niepewne względnie doszło do katastrof przyrodniczych). Zakres, dla którego powinien obowiązywać certyfikat ustalany jest w umowie. Jeśli chce się poszerzyć ten poziom z biegiem czasu, to należy poinformować o tym punkt certyfikowania. Na wszystkich poziomach audytowi poddawany jest całkowity proces produkcji w odniesieniu do uzgodnionych produktów. Przy poszerzeniu poziomów jednostka certyfikujaca przeprowadza dodatkowy audyt.  Wydawany jest na nowo certyfikat, obowiązuje on jednak z datą poprzedniego certyfikatu.

W części 2 ustala się wymogi standardu. Chodzi przy tym o 7 zakresów:  
zarządzanie i poprawa HACCP system zarządzania bezpieczeństwem żywności i wymóg co do jakości w odniesieniu do kierowaniem produktem standardowym i kierowanie procesem,
i w odniesieniu do personelu.

Podstawowe wymogi pozostają niezmienne. Poszczególne wymogi muszą być gruntownie opracowane przez firmę certyfikującą. Zasadniczo obowiązuje fakt, iż firma musi się skrupulatnie przygotować do standardu BRC. Jako duży, nowy akapit pojawia się akapit 1.  Chodzi tutaj o wymogi co do kierowania firmą i proces poprawy. Zakres ten znajdował się wcześniej w ustępach 2.5, 2.7 i 2.8. Chodzi przy tym o typowy zakres ISO 9001:2000. Zakres ten został znacznie odnowiony. W dalszych rozdziałach należy zauważyć  również znaczne zmiany w stosunku od wersji 4 do wersji 5. Gdyby to w szczegółach z tego miejsca naświetlić, to przekroczyłoby ramy. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w wielu rozdziałach wyznaczone zostały tzw. „wymogi minimalne”. W nowej wersji usiłowano wyraźnie sformułować i skonkretyzować poszczególne wymogi.

« wstecz